Regulamin

REGULAMIN  PROGRAMU EDUKACYJNEGO DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
Z GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW „KINO ZA BATERIE”

obowiązujący od dnia 3 września 2018 roku

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w programie edukacyjnym dla placówek oświatowych z Gminy Miejskiej Kraków „KINO ZA BATERIE” zwanym dalej „Programem”.
 2. Organizatorem Programu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania spółka z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1, 31-580 Kraków, zwane dalej „Organizatorem”.
 3. Celem Programu jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży krakowskich placówek oświatowych oraz zbiórka zużytych baterii.
 4. Do programu mogą zgłaszać się przedszkola, klasy szkół podstawowych i ponadpodstawowych, których placówki mają siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Dopuszcza się udział innych placówek oświatowo-wychowawczych z Gminy Miejskiej Kraków.
 5. Program skierowany jest do:
   1. uczniów szkół i placówek oraz ich rodziców i opiekunów,
   2. nauczycieli i innych pracowników szkół,

zwanych dalej „Uczestnikami”.

 1. Program realizowany jest w sposób ciągły, bez określonego terminu zakończenia.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od 3 września 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. O każdorazowej zmianie Regulaminu, Uczestnicy będą informowani poprzez opublikowanie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej Organizatora.

 

ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

2.

 1. Warunkiem przystąpienia do programu, jest wypełnienie Formularza Uczestnictwa i podpisanie go przez osobę odpowiedzialną (wychowawcę) oraz Dyrektora placówki, a następnie dostarczenie pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan w formacie PDF) do Organizatora. Wzór Formularza jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.mpo.krakow.pl w zakładce „PROGRAMY EDUKACYJNE” / „KINO ZA BATERIE”.
 2. Przedszkola i placówki oświatowo-wychowawcze (np. świetlice terapeutyczne, domy kultury) mogą zgłaszać się do udziału w programie jako całe placówki lub poszczególne grupy.
 3. Udział w programie mogą zgłaszać poszczególne klasy szkół podstawowych i ponadpodstawowych – w przypadku szkół nie dopuszcza się zgłoszenia całej placówki jako Uczestnika.
 4. Formularz należy wypełnić w sposób kompletny, czytelny i zgodny z prawdą.
 5. Wypełnienie i przesłanie Formularza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 6. Przystąpienie do Programu jest bezpłatne i dobrowolne.
 7. Przyjęcie zgłoszenia Uczestnika jest jednoznaczne z zagwarantowaniem przez Organizatora odbioru zebranych przez Uczestnika baterii – zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666). Odbiór baterii odbywa się na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
 8. Klasy szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które zostały zgłoszone do Programu w danym roku szkolnym nie muszą być zgłaszane ponownie w kolejnych latach.
 9. W przypadku zmiany danych osoby odpowiedzialnej za udział danej grupy w Programie, konieczne jest niezwłoczne poinformowanie Organizatora o tym fakcie – drogą mailową na adres: edukacja@mpo.krakow.pl.
 10. Uczestnik biorący udział w Programie oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

3.

 1. Mając na uwadze postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO:
   1. Dyrektor placówki biorącej udział w Programie oświadcza, iż wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji Programu i które przekazał Organizatorowi;
   2. Organizator oświadcza, iż wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji Programu i które przekazał Dyrektorowi placówki biorącej udział w Programie.
 1. Dyrektor placówki biorącej udział w Programie oświadcza, iż wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 RODO, do których zobowiązany jest Organizator, wobec osób fizycznych, których dane osobowe zostały przez niego udostępnione Organizatorowi, w celu realizacji Programu.
 2. Organizator wskazuje na niezbędne elementy obowiązku informacyjnego celem przekazania ich treści przez Dyrektora placówki biorącej udział w Programie osobom, których dane osobowe zostały Organizatorowi udostępnione w związku z realizacją Programu, zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 RODO, przy uwzględnieniu art. 14 ust. 5 pkt a) RODO:
   1. osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych u Organizatora jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: iod@mpo.krakow.pl;
   2. udostępnione Organizatorowi dane będą przetwarzane w celach kontaktowych, w tym związanych z realizacją Programu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych który przekazał dane – Uczestnika, a także prawnie uzasadniony interes Organizatora, któremu dane zostały udostępnione. Uzasadnionym interesem jest możliwość prawidłowej i efektywnej realizacji Programu. Przekazane dane będą przetwarzane także w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez Organizatora dotyczącego zarządzania systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym edukacji ekologicznej;
   3. Organizator przetwarzać będzie następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko oraz dane kontaktowe w zakresie przekazanym przez Uczestnika;
   4. dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi w ramach Programu, w tym kinom oraz podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym dostawcom usług teleinformatycznych i sprzętu technicznego;
   5. dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Organizatora odnoszących się do realizacji Programu, stanowiących podstawę tego przetwarzania, jak również związanych z celami archiwizacyjnymi i kontrolnymi.

EDUKACJA EKOLOGICZNA

4.

 1. W ciągu 14 dni od daty zgłoszenia i dostarczenia do Organizatora prawidłowo wypełnionego Formularza Uczestnictwa, placówka otrzyma pojemnik do zbiórki zużytych baterii i materiały edukacyjne, mające na celu dostarczenie niezbędnej wiedzy w zakresie zużytych baterii oraz ułatwienie edukacji ekologicznej Uczestników Programu.
 2. W skład materiałów edukacyjnych wchodzą:
   1. plakat edukacyjny, zachęcający do zbiórki zużytych baterii i informujący o Programie
   2. ulotki informacyjne.
 3. Organizator zaleca wykorzystanie materiałów w następujący sposób:
   1. Ulotki należy rozdać wśród uczniów, rodziców i nauczycieli w celu dostarczenia rzetelnej wiedzy na temat baterii.
   2. Pojemnik służy do zbiórki zużytych baterii.
   3. Plakat edukacyjny należy umieścić w pobliżu pojemnika jako oznakowanie miejsca zbiórki.
 4. Uczestnik jest zobowiązany przesłać drogą mailową na adres edukacja@mpo.krakow.pl zdjęcie ukazujące miejsce do zbiórki baterii z widocznym pojemnikiem i plakatami umieszczonymi bezpośrednio przy nim (do 14 dni od momentu otrzymania pojemnika i materiałów edukacyjnych).
 5. Materiały edukacyjne udostępniane są bezpłatnie.

 


ZBIÓRKA ZUŻYTYCH BATERII

5.

 1. Uczestnicy programu zbierają do pojemnika zużyte baterie. Do pojemników nie można wrzucać akumulatorów lub baterii o rozmiarach większych niż baterie typu D (R20). Umieszczanie w pojemnikach baterii lub akumulatorów niezgodnych z wymogami niniejszego regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z dalszego udziału w Programie.
 2. Odbiór zapełnionego pojemnika na zużyte baterie zgłasza się wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: baterie@mpo.krakow.pl z podaniem nazwy szkoły lub placówki, jej adresu, klasy lub grupy oddającej baterie, proponowanej daty i godzin odbioru. Baterie powinny zostać przygotowane do odbioru w łatwo dostępnym miejscu, np. w dyżurce lub na portierni. Przy odbiorze baterii musi być obecny pracownik szkoły, poinformowany które klasy/grupy zebrały baterie przygotowane do odbioru.
 3. Odbiór baterii należy zgłaszać wyłącznie po całkowitym wypełnieniu pojemnika. Pojemniki wypełnione tylko w części  nie będą odbierane.
 4. Przygotowany do odbioru pojemnik musi być jednoznacznie i czytelnie podpisany z podaniem pełnej nazwy placówki oraz oznaczeniem klasy, oddziału, grupy itp. Obowiązek właściwego podpisania pojemnika spoczywa na Uczestniku. W przypadku pojemników niepodpisanych lub podpisanych nieczytelnie, zgromadzone w nich baterie pozostają do dyspozycji Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z błędnego podpisania pojemnika przez Uczestnika.
 5. Pudełka z bateriami będą odbierane z określonej lokalizacji przez specjalistyczny, oznakowany pojazd ELEKTROBRYGADY w ciągu 3 do 7 dni roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia, jednak nie częściej niż raz w tygodniu. Przed odbiorem dyspozytor MPO skontaktuje się drogą elektroniczną z placówką, celem potwierdzenia lub ustalenia nowego terminu odbioru baterii.
 6. W momencie odbioru zużyte baterie zostaną zważone i zabrane. Fakt ten zostanie poświadczony na formularzu „POTWIERDZENIA PRZEKAZANIA I PRZYJĘCIA ZUŻYTYCH BATERII”, zawierającym nazwę i adres placówki, datę przekazania baterii oraz informacje o ilości baterii przekazanych przez poszczególne klasy lub grupy. Podczas odbioru baterii formularz musi zostać wypełniony w dwóch egzemplarzach i podpisany – zarówno przez pracownika ELEKTROBRYGADY MPO, jak i przez pracownika szkoły. Jeden egzemplarz wypełnionego formularza pozostaje w szkole, drugi jest zabierany przez pracownika ELEKTROBRYGADY.
 7. Uczestnik prowadzący zbiórkę zużytych baterii zobowiązuje się:
  1. zapewnić nadzór nad pojemnikami w taki sposób, aby były do nich zbierane wyłącznie zużyte baterie,
  2. zabezpieczyć dostarczone pojemniki przed zniszczeniem oraz przed uszkodzeniem (zabrania się rozrywania i zgniatania pudełek).
  3. rozmieścić dostarczone przez Organizatora pojemniki w miejscach dostępnych, w taki sposób, aby osoby przynoszące zużyte baterie mogły je z łatwością wrzucić do pojemnika,
 1. Od momentu otrzymania przez Uczestnika pojemnika do zbiórki baterii do momentu jego odebrania przez Organizatora, odpowiedzialność za pojemnik i zgromadzone w nim baterie, ponosi wyłącznie Uczestnik.

 

NAGRODY

6.

 1. Nagrodami w programie są bilety do kina Cinema City w Krakowie w wybranej przez Użytkownika lokalizacji (Kraków Bonarka, Kraków Galeria Kazimierz, Kraków Plaza, Kraków Zakopianka) oraz do Multikina przy ul. Dobrego Pasterza 128 w Krakowie.
 2. Każda grupa zgłoszona jako Uczestnik Programu posiada specjalnie utworzone konto, na którym odnotowane są: data i ilość przekazanych baterii, data i ilość wykorzystanych biletów oraz saldo konta (baterie/bilety). Informację o aktualnym stanie konta można uzyskać drogą mailową po adresem: edukacja@mpo.krakow.pl.
 3. Baterie odebrane z placówki przez ELEKTROBRYGADĘ można wykorzystywać najwcześniej po upływie 5 dni roboczych od dnia odbioru (po zapisaniu baterii na koncie Uczestnika).
 4. Bilety do kina przyznawane są Uczestnikom według przelicznika: 1 bilet do kina za 2 kg oddanych baterii.
 5. Przysługujące bilety mogą być wykorzystane w dni nauki szkolnej, w okresie od dnia 1 września do dnia 30 czerwca, na seanse wyświetlane od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00 – 17:00 w technologii 2D. W przypadku, gdy Uczestnik wybierze film wyświetlany w technologii 3D, wówczas na własny koszt dokonuje zakupu specjalnych okularów. Program nie obejmuje seansów wyświetlanych w technologii IMAX ani w technologiach innych niż 2D lub 3D.
 6. W szczególnych przypadkach, po uzgodnieniu z Organizatorem, istnieje możliwość zorganizowania dodatkowych seansów, rozpoczynjących się w godzinach: 9:30 – 10:00, dla grup liczących minimum 40 osób.
 7. Opiekunowie grup bezpłatnie uczestniczą w seansie (przedszkola: 1 opiekun na 5 dzieci, szkoły podstawowe: 1 opiekun na 10 uczniów, szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne: 1 opiekun na 15 uczniów).  Dopuszcza się zwiększenie liczby opiekunów jedynie po uzgodnieniu z Organizatorem.
 8. Rezerwacja biletów jest realizowana wyłącznie na podstawie zgłoszenia mailowego przesłanego na adres edukacja@mpo.krakow.pl, z podaniem daty, kina, godziny seansu, tytułu filmu (zgodnie z repertuarem kin dostępnym na stronach www.cinema-city.pl oraz www.multikino.pl), nazwy i numeru placówki rezerwującej bilety, klasy lub grupy, liczby uczniów i opiekunów, a także imienia, nazwiska i numeru telefonu osoby odpowiedzialnej za grupę. Zgłoszenia rezerwacji biletów może dokonywać tylko osoba podana w Formularzu Uczestnictwa jako osoba odpowiedzialna za udział danej grupy w Programie. Osoba zgłaszająca rezerwację otrzymuje od Organizatora (MPO) mailowe potwierdzenie dokonania rezerwacji. Bilety odbiera się przed seansem w kasie kina.
 9. Za wybór filmu odpowiada nauczyciel zamawiający rezerwację biletów.
 10. Zamówienie biletów może być zrealizowane od 2 do 5 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia. Organizator nie gwarantuje zrealizowania rezerwacji zgłoszonych później niż 2 dni robocze przed seansem.
 11. Grupa, dla której rezerwowane są bilety musi liczyć co najmniej 15 uczestników.
 12. W przypadku szkół wyjście może być zrealizowane wyłącznie wtedy, gdy klasa uzbiera wymaganą liczbę baterii dla wszystkich zgłoszonych uczniów (przelicznik: 1 bilet to 2 kg baterii).
 13. Rezerwacje dotyczą tylko biletów przyznawanych w ramach Programu. Organizator nie rezerwuje biletów opłacanych gotówką.
 14. Tylko Organizator upoważniony jest do dokonywania rezerwacji biletów w kinach Cinema City oraz w Multikinie w ramach Programu. Wcześniejsze samodzielne rezerwowanie biletów w kinie przez Uczestnika może skutkować koniecznością poniesienia pełnej odpłatności za bilety.
 15. Odwołanie rezerwacji biletów jest możliwe najpóźniej 1 dzień roboczy przed seansem. W przypadku późniejszej rezygnacji, rezerwacja nie zostanie anulowana, a zarezerwowane bilety zostaną odliczone z konta Uczestnika.
 16. Zarezerwowane bilety może odebrać jedynie opiekun odpowiedzialny za grupę, w dniu seansu w kasie kina. Bilety nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 17. Za bezpieczeństwo uczestników i ich zachowanie w kinie biorą odpowiedzialność opiekunowie grup.
 18. W ramach Programu możliwe jest zrealizowanie maksymalnie dwóch wyjść do kina dla tej samej grupy (zgłoszonej jako Uczestnik Programu) w jednym roku kalendarzowym.
 19. Jeżeli w ostatnim dniu roku kalendarzowego na koncie Uczestnika pozostają baterie, są one automatycznie przenoszone na następny rok i mogą być nadal wykorzystywane.

 

 

ODSTĄPIENIE OD UDZIAŁU W PRORGAMIE

7.

 1. Uczestnik ma prawo odstąpić od udziału w Programie – w takim przypadku jest zobowiązany przesłać informację o rezygnacji na adres Organizatora.
 2. Po odstąpieniu od udziału w programie Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu pojemnika do zbiórki baterii do siedziby Organizatora.
 3. Uczestnik, który odstąpi od udziału w programie nie może domagać się zwrotu przekazanych wcześniej baterii.
 4. W przypadku klas lub grup, które zakończyły już edukację w danej placówce lub zostały rozwiązane z innych powodów, niewykorzystane baterie zgromadzone przez te klasy lub grupy pozostają do dyspozycji Organizatora.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.

 1. Zgoda na udział w Programie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku naruszenia zasad Regulaminu przez Uczestnika, Organizator może podjąć decyzję o wykluczeniu tego Uczestnika z dalszego udziału w Programie. Uczestnik wykluczony z Programu nie może się domagać zwrotu przekazanych wcześniej baterii, które w takiej sytuacji pozostają do dyspozycji Organizatora.
 3. Ewentualne uwagi i pytania należy kierować do Organizatora Programu na adres korespondencyjny lub mailowo: edukacja@mpo.krakow.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.