Programy edukacyjne

Kino za baterie

Kino za baterie

Program edukacyjny „Kino za baterie” jest skierowany do placówek oświatowych z Gminy Miejskiej Kraków. Celem programu jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w zakresie właściwego postępowania z zużytymi bateriami, które są odpadami niebezpiecznymi i nie mogą być wyrzucane razem z innymi odpadami. Nagrodami za baterie uzbierane w ramach programu są bilety do krakowskich kin.


 
Co zrobić żeby dołączyć do programu?
 
Do programu mogą się zgłaszać szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, które mają siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Dopuszcza się również udział innych placówek oświatowo-wychowawczych z Gminy Miejskiej Kraków. Nie ma możliwości zgłaszania poszczególnych klas lub grup jako osobnych uczestników. 
 
Przed zgłoszeniem szkoły do udziału w programie "Kino za baterie" prosimy o zapoznanie się z dostępnym poniżej Regulaminem programu:
 
 
Następnie należy pobrać i wypełnić Formularz Uczestnictwa (link poniżej). Dyrektor zgłaszanej placówki wyznacza Szkolnego Koordynatora, który będzie odpowiedzialny za uczestnictwo danej placówki w programie. Dane osobowe Szkolnego Koordynatora muszą zostać podane w Formularzu Uczestnictwa. Wypełniony i podpisany przez dyrektora placówki formularz należy zeskanować i przesłać pocztą elektroniczną (plik w formacie PDF) na adres: edukacja@mpo.krakow.pl. Przesłanie wypełnionego Formularza Uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu programu.  
 
 
Szkoły, które zgłosiły swój udział w programie po 14 grudnia 2021 r. nie muszą zgłaszać się ponownie. Baterie zgromadzone na kontach tych szkół można wykorzystywać przez cały czas trwania programu.
 

 
Zbiórka zużytych baterii

Placówka zgłoszona do programu otrzymuje oznakowany plastikowy pojemnik do prowadzenia zbiórki baterii oraz plakat edukacyjny dostarczający wiedzy na temat zużytych baterii i zachęcający do udziału w programie. Zgodnie z zapewnieniem producenta pojemniki dostarczane do placówek są przystosowane do gromadzenia zużytych baterii. W ciągu 14 dni roboczych od otrzymania pojemnika należy przesłać na adres edukacja@mpo.krakow.pl zdjęcie ukazujące miejsce zbiórki baterii z widocznym pojemnikiem i umieszczonym bezpośrednio przy nim plakatem. UWAGA! Pojemników na zużyte baterie nie wolno umieszczać przy grzejnikach, kaloryferach lub innych źródłach ciepła!

W dostarczonych pojemnikach można gromadzić tylko zużyte, nieuszkodzone baterie pochodzące z urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwie domowym. W pojemnikach nie można umieszczać akumulatorów lub baterii o rozmiarach większych niż baterie typu D (R20), baterii litowych, litowo-jonowych, baterii z telefonów, smartfonów i komputerów przenośnych. Zabronione jest umieszczanie w pojemnikach baterii uszkodzonych, baterii które były w jakikolwiek sposób przerabiane lub otwierane, a także baterii z których wydostają się jakiekolwiek substancje. Umieszczanie w pojemnikach baterii lub akumulatorów niezgodnych z wymogami niniejszego regulaminu może skutkować wykluczeniem placówki z dalszego udziału w programie.

Placówka biorąca udział w programie zobowiązuje się zapewnić nadzór nad otrzymanym pojemnikiem w taki sposób, aby były do niego zbierane wyłącznie zużyte baterie, zgodne z wymogami Regulaminu programu. Placówka ponosi wyłączną odpowiedzialność za otrzymany pojemnik i zgromadzone w nim baterie.

Zapełnienie pojemnika zgłasza Szkolny Koordynator z danej placówki, wysyłając wiadomość na adres: edukacja@mpo.krakow.pl z podaniem nazwy placówki, jej adresu oraz preferowanej daty i godzin odbioru baterii. Baterie są odbierane przez specjalistyczny, oznakowany pojazd ELEKTROBRYGADY w ciągu 3 do 7 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia, jednak nie częściej niż raz w tygodniu. W momencie odbioru baterie zebrane w pojemnikach zostają zważone, a ich waga jest zapisywana w odpowiednim formularzu, którego jeden egzemplarz pozostaje w szkole. Opróżniony pojemnik jest pozostawiany w szkole aby umożliwić dalszą zbiórkę baterii.

Ze względów bezpieczeństwa niedopuszczalne jest gromadzenie baterii w innych opakowaniach niż pojemniki dostarczone przez Organizatora do placówki w ramach programu. W przypadku nagromadzenia baterii poza pojemnikami – zostaną one zabrane jako elektroodpady, nie zostaną jednak zaliczone do udziału w programie i nie będą za nie przysługiwały nagrody.
 

 
Bilety do kina
 
Nagrodami w programie są bilety do krakowskich kin: Cinema City, Multikino, Kijów. Bilety przyznawane są według przelicznika: 1 bilet do kina za 2 kg oddanych baterii. Każda placówka biorąca udział w programie posiada konto, na którym odnotowywana jest ilość przekazywanych baterii oraz liczba wykorzystywanych biletów. Z przysługujących biletów do kina mogą korzystać wyłącznie uczniowie, którzy aktualnie uczęszczają do danej placówki. Opiekunowie grup uczestniczą w seansie bezpłatnie (szkoły podstawowe: 1 opiekun na 10 uczniów, szkoły ponadpodstawowe: 1 opiekun na 15 uczniów). Dopuszcza się zwiększenie liczby opiekunów jedynie po uzgodnieniu z Organizatorem.
 
Aby zarezerwować bilety do kina w ramach programu „Kino za baterie”, Szkolny Koordynator programu z danej placówki musi przesłać do Organizatora zgłoszenie mailowe na adres: edukacja@mpo.krakow.pl, podając następujące dane:
  • wybrane kino (Cinema City Bonarka, Cinema City Zakopianka, Cinema City Kazimierz, Multikino, Kijów),
  • tytuł filmu (zgodnie z repertuarem kin dostępnym na stronach: www.cinema-city.plwww.multikino.pl oraz www.kijow.pl),
  • data i godzina seansu (zgodnie z repertuarem kin dostępnym na stronach: www.cinema-city.plwww.multikino.pl oraz www.kijow.pl),
  • nazwa i numer placówki rezerwującej bilety,
  • liczba uczniów i opiekunów,
  • imię, nazwisko i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za grupę – tylko ta osoba będzie uprawniona do odbioru biletów w kasie kina.
 
Przysługujące bilety mogą być wykorzystane w dni nauki szkolnej, w okresie od dnia 1 września do dnia 30 czerwca, na seanse wyświetlane od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 – 17:00 w technologii 2D. W kinach Cinema City istnieje możliwość wybrania filmu wyświetlanego w technologii 3D, jednak wówczas grupa na własny koszt dokonuje zakupu specjalnych okularów. Opcja ta nie dotyczy Multikina ani kina Kijów. Przysługujące bilety mogą być wykorzystane tylko na filmy dostępne w ramach bieżącego repertuaru kina. Program „Kino za baterie” nie obejmuje filmów wyświetlanych w ramach odrębnych programów edukacyjnych realizowanych przez kino.
 
Za wybór filmu odpowiada Szkolny Koordynator. Obsługa rezerwacji biletów w ramach Programu jest prowadzona w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00. Grupa, dla której rezerwowane są bilety musi liczyć co najmniej 15 uczestników (nie licząc opiekunów). Decyzja o tym, która klasa lub grupa z danej placówki skorzysta z przysługujących biletów należy do Szkolnego Koordynatora programu. Rezerwacja biletów jest realizowana przez Organizatora (MPO) w czasie od 2 do 5 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia. Organizator nie gwarantuje zrealizowania rezerwacji zgłoszonych później niż 2 dni robocze przed seansem. Zgłoszenia rezerwacji biletów może dokonywać tylko Szkolny Koordynator wpisany w Formularzu Uczestnictwa danej placówki. Szkolny Koordynator otrzymuje od Organizatora (MPO) mailowe potwierdzenie dokonania rezerwacji. Bilety odbiera się w dniu seansu w kasie kina. Może je odebrać jedynie opiekun grupy, którego dane podaje Szkolny Koordynator w zgłoszeniu rezerwacji
 
Zwracamy uwagę, że tylko Organizator (MPO) jest upoważniony do dokonywania rezerwacji biletów w kinach w ramach programu „Kino za baterie”. Wcześniejsze samodzielne rezerwowanie biletów w kinie przez Uczestnika może skutkować koniecznością poniesienia pełnej odpłatności za bilety.
  

 
Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące programu należy kierować mailowo na adres: edukacja@mpo.krakow.pl lub telefonicznie: 12 646 22 92, 12 646 22 94 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności