Programy edukacyjne

Krakowskie szkoły najlepiej segregują odpady

Krakowskie szkoły najlepiej segregują odpady

Program edukacyjny „Krakowskie szkoły najlepiej segregują odpady” realizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie jest adresowany do szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Głównym celem programu jest kształtowanie proekologicznych postaw związanych z selektywną zbiórką odpadów i ochroną środowiska wśród dzieci i młodzieży, a także zorganizowanie w szkołach właściwego systemu segregacji odpadów.


 
Program obejmuje:
 
  • Przeprowadzenie szkoleń metodycznych dla nauczycieli i udostępnienie szkołom specjalnie przygotowanych zestawów materiałów dydaktycznych, które ułatwią nauczycielom przeprowadzenie w szkole zajęć na temat segregacji odpadów.

 

  • Przeprowadzenie w siedzibie MPO warsztatów edukacyjnych dla uczniów, połączonych ze zwiedzaniem Lamusowni. Podczas zajęć będą omawiane zagadnienia dotyczące funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków, a także recyklingu surowców wtórnych. Zajęcia prowadzą doświadczeni specjaliści z wykształceniem pedagogicznym.
 
  • Zorganizowanie w szkołach właściwego systemu selektywnej zbiórki odpadów, zarówno na zewnątrz budynku (pojemniki zgodne z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku”), jak i wewnątrz (wyposażenie pomieszczeń szkolnych w zestawy koszy do segregacji odpadów).
 
 

 
Zgłoszenie szkoły
 
Przed zgłoszeniem szkoły do udziału w programie „Krakowskie szkoły najlepiej segregują odpady” prosimy o zapoznanie się z regulaminem programu:
 
 
Szkoły zainteresowane udziałem w programie dostarczają pocztą elektroniczną na adres najlepiej@mpo.krakow.pl skan Karty Zgłoszenia (w formacie PDF) wypełnionej i podpisanej przez Dyrektora szkoły oraz przez osobę odpowiedzialną za kontakt z Organizatorem. Kartę Zgłoszenia należy wypełnić w sposób kompletny i czytelny. Wypełnienie i przesłanie Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem programu oraz z zaakceptowaniem jego postanowień w całości. Zgłoszenia można przesyłać przez cały czas trwania roku szkolnego.
 
 
 
 
Każda zgłoszona szkoła jest weryfikowana pod kątem złożonej poprawnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także pod kątem wyposażenia posesji w ustawione na zewnątrz budynku pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Jeżeli szkoła nie złożyła deklaracji lub deklaracja jest wypełniona nieprawidłowo – pracownicy MPO zapewnią pomoc przy złożeniu lub skorygowaniu deklaracji. Jeżeli szkoła nie dysponuje  odpowiednimi pojemnikami na zewnątrz budynku – pracownicy MPO zapewnią pomoc w ich uzyskaniu. Warunkiem zakwalifikowania szkoły do udziału w Programie jest złożenie poprawnej deklaracji oraz wyposażenie posesji w odpowiednie pojemniki. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu szkoły podejmuje Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie..
 

 
Szkolenia dla nauczycieli
 
Dla nauczycieli ze szkół zakwalifikowanych do udziału w Programie organizowane są szkolenia metodyczne. W szkoleniu powinno wziąć udział dwóch nauczycieli z każdej szkoły podstawowej: jeden nauczyciel z klas I-III oraz jeden nauczyciel z klas IV-VIII. W przypadku szkół ponadpodstawowych wymagana jest obecność przynajmniej jednego nauczyciela (możliwy jest udział maksymalnie dwóch nauczycieli z jednej szkoły ponadpodstawowej). Dane nauczycieli, którzy będą brali udział w szkoleniach powinny zostać podane w Karcie Zgłoszenia. Szkolenia odbywają się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1. Terminy szkoleń są ustalane na bieżąco przez Organizatora. 
  

 
Lekcje prowadzone w szkole
 
Podczas szkoleń nauczyciele otrzymują bezpłatne komplety materiałów dydaktycznych umożliwiających przeprowadzenie w szkołach zajęć na temat zasad segregacji odpadów. Materiały te mogą być udostępniane wszystkim nauczycielom z danej szkoły. W szkołach biorących udział w Programie powinna zostać przeprowadzona jak największa liczba zajęć na podstawie materiałów przekazanych podczas szkoleń metodycznych. Nauczyciele, którzy brali udział w szkoleniach metodycznych są zobowiązani do przekazywania na bieżąco ankiet ewaluacyjnych dotyczących przeprowadzonych w szkole zajęć na temat segregacji odpadów – drogą elektroniczną na adres najlepiej@mpo.krakow.pl - według wzoru otrzymanego wraz z materiałami dydaktycznymi lub pobranego ze strony (link poniżej).
 
 

 
Warsztaty w MPO
 
Uzupełnieniem zajęć prowadzonych w szkole przez nauczycieli na podstawie materiałów dydaktycznych otrzymanych podczas szkoleń są warsztaty edukacyjne odbywające się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1, prowadzone przez doświadczonych pedagogów i wykładowców specjalizujących się w zagadnieniach dotyczących gospodarowania odpadami i ochrony środowiska. Podczas zajęć omawiane są zagadnienia dotyczące funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków, a także recyklingu surowców wtórnych. Zajęcia połączone są ze zwiedzaniem LAMUSOWNI - Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Warsztaty są przeznaczone tylko dla klas, w których zostały już przeprowadzone zajęcia w szkole na temat segregacji odpadów w ramach programu „Krakowskie szkoły najlepiej segregują odpady”. Warsztaty odbywają się we wtorki, środy i czwartki o godz. 9.00 i 11.00. Zajęcia trwają ok. 60 minut. W jednych zajęciach może brać udział jedna klasa. Rezerwację terminów warsztatów dla Uczestników Programu należy uzgadniać drogą mailową: najlepiej@mpo.krakow.pl lub telefonicznie: 12 646 22 92, 12 646 22 94. Warunkiem udziału klasy w warsztatach jest wcześniejsze przesłanie sprawozdania z odbytych w szkole zajęć na temat segregacji odpadów – według wzoru, który nauczyciele otrzymują podczas szkolenia wraz z materiałami dydaktycznymi
  

 
Kosze do segregacji odpadów w szkole
 
Wszystkie szkoły zakwalifikowane do Programu zostaną wyposażone w zestawy koszy do selektywnej zbiórki odpadów, przeznaczone do ustawienia na korytarzach szkolnych. W skład zestawu wchodzi kosz koloru żółtego przeznaczony na metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, kosz koloru niebieskiego przeznaczony na papier oraz kosz brązowy przeznaczony na bioodpady. W Karcie Zgłoszenia szkoła określa ile zestawów koszy potrzebuje, przy czym zakłada się, że dla jednej szkoły przeznaczonych będzie maksymalnie 6 zestawów. Niezależnie od liczby zestawów koszy (żółtego, niebieskiego i brązowego), każda szkoła zakwalifikowana do udziału w programie otrzyma też jeden kosz zielony przeznaczony na szkło, który należy ustawić wewnątrz budynku szkolnego, w miejscu dostępnym dla uczniów, ale jednocześnie będącym pod ciągłym nadzorem osoby dorosłej – np. przy sklepiku, portierni itp. Kosze do selektywnej zbiórki odpadów są oklejone planszami opisującymi ich przeznaczenie. Razem z koszami szkoła otrzyma plakat, informujący o udziale szkoły w Programie, który należy umieścić w takim miejscu aby był widoczny dla wszystkich osób wchodzących do szkoły. Dodatkowo, szkoła otrzyma plansze informujące o przeznaczeniu koszy na śmieci ustawionych w salach lekcyjnych i innych pomieszczeniach szkolnych. W koszach tych powinny być gromadzone odpady zmieszane – inne niż w zestawach koszy do segregacji. Liczba pomieszczeń szkolnych wyposażonych w takie kosze powinna zostać podana w Karcie Zgłoszenia.