Utrzymanie czystości w sezonie zimowym

Standardy utrzymania dróg i chodników

Standardy utrzymania dróg i chodników

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków zimowego utrzymania wg poniższych standardów określonych w Regulaminie Miejskiego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Zimy 2022/2023, będącym załącznikiem do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie powołania Miejskiego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Zimy 2022/2023 („Akcja Zima”) na terenie Miasta Krakowa oraz w Umowach.

Standard I – stosowany dla dróg krajowych i wojewódzkich oraz innych o dużym znaczeniu w układzie komunikacyjnym miasta Krakowa.

 

Standard przyjmuje – do 2-óch godzin po ustaniu opadów (na całej szerokości jezdni przy pełnej dostępności):

 1. Jezdnia odśnieżona wraz z zatokami przystankowymi oraz postojowymi zlokalizowanymi wzdłuż jezdni;
 2. Jezdnia posypana solą zwilżoną solanką (do temp. -10oC – w przypadku niższej temperatury posypywana mieszanką szorstką z dodatkiem 30% soli);
 3. Brak kolein śnieżnych;
 4. Brak zasp śnieżnych;
 5. Dopuszcza się błoto pośniegowe na jezdni do 4-ech godzin;
 6. W przypadku ciągłych opadów śniegu prace prowadzone na bieżąco.

 

Standard II – stosowany dla dróg powiatowych i dróg, po których prowadzona jest komunikacja publiczna.                             .

Standard przyjmuje – do 4-ech godzin po ustaniu opadów (na całej szerokości jezdni przy pełnej dostępności):

 1. Jezdnia odśnieżona wraz z zatokami przystankowymi oraz postojowymi zlokalizowanymi wzdłuż jezdni;
 2. Jezdnia posypana solą zwilżoną solanką (do temp. -10oC – w przypadku niższej temperatury posypywana mieszanką szorstką z dodatkiem 30% soli);
 3. Brak kolein śnieżnych;
 4. Brak zasp śnieżnych;
 5. Dopuszcza się błoto pośniegowe na jezdni do 6-ciu godzin;
 6. W przypadku ciągłych opadów śniegu prace prowadzone na bieżąco.
 7. Na ulicach w ciągu I obwodnicy miasta tj. ul. Św. Idziego, ul. Podzamcze, ul. Straszewskiego, ul. Podwale, ul. Dunajewskiego, ul. Basztowa, ul. Westerplatte,  ul. Św. Gertrudy oraz na obiektach wskazanych w części A załącznika jezdnia posypana chlorkiem wapnia lub chlorkiem magnezu.

 

Standard III – stosowany dla wyznaczonych dróg gminnych, znaczących w lokalnym układzie komunikacyjnym.

Standard przyjmuje – do 6-ciu godzin po ustaniu opadów (na całej szerokości jezdni przy pełnej dostępności):

 1. Jezdnia odśnieżona wraz z zatokami przystankowymi oraz postojowymi zlokalizowanymi wzdłuż jezdni;
 2. Jezdnia posypana solą zwilżoną solanką (do temp. -10oC – w przypadku niższej temperatury posypywana mieszanką szorstką z dodatkiem 30% soli);
 3. Może występować zajeżdżony śnieg nie utrudniający ruchu;
 4. Brak zasp śnieżnych;
 5. Dopuszcza się błoto pośniegowe na jezdni do 8-iu godzin;
 6. W przypadku ciągłych opadów śniegu prace prowadzone na bieżąco.
 7. Na obiektach wskazanych w części A załącznika jezdnia posypana chlorkiem wapnia lub chlorkiem magnezu.

 

Standard IV – stosowany dla płyty Rynku Głównego, Małego Rynku, Placu Mariackiego, Placu Szczepańskiego, Placu Marii Magdaleny, Zaułku Książąt Czartoryskich oraz ulic wewnątrz I obwodnicy.

Standard przyjmuje – do 2-óch godzin po ustaniu opadów (na całej szerokości przy pełnej dostępności):

 1. na płycie Rynku Głównego:
 • wykonanie (odśnieżenie) ścieżek szer. 4 m, do wejść do Sukiennic – od ul. Św. Jana do ul. Brackiej oraz od ul. Szewskiej do ul. Siennej,
 • wykonanie (odśnieżenie) ścieżek szer. 1,5 m, po przekątnej ulic – od Floriańskiej do ul. Św. Anny oraz od ul. Grodzkiej do ul. Sławkowskiej,
 • posypanie odśnieżonych ścieżek piaskiem, lub wodnym roztworem wybranych środków chemicznych przyjaznych dla środowiska dopuszczonych przez zarządcę terenu,
 • śnieg należy pryzmować w miejscach wyznaczonych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa,
 1. na terenie płyt Rynku Głównego, Placu Mariackiego, Placu Św. Marii Magdaleny, Placu Szczepańskiego, Małego Rynku:
 • do likwidacji śliskości należy stosować piasek lub wodny roztwór wybranych środków chemicznych przyjaznych dla środowiska i nawierzchni dopuszczonych przez zarządcę terenu,
 • w sytuacjach wyjątkowych*) dopuszcza się stosowanie środków chemicznych w postaci chlorku wapnia lub chlorku magnezu, z wyłączeniem pl. Mariackiego ze względu na rodzaj wykonanej nawierzchni,
 • nie dopuszcza się skuwania lodu (naboju śniegowego),
 • nie dopuszcza się do wjazdu na płyty: Rynku Głównego, Małego Rynku, Placu Mariackiego, Placu Szczepańskiego, Placu Marii Magdaleny, Zaułku Książąt Czartoryskich sprzętu o ciężarze całkowitym ponad 3,5 tony,
 • jezdnie oraz chodniki, w tym chodniki na których dopuszczone jest płatne parkowanie, odśnieżone i posypane chlorkiem wapnia lub chlorkiem magnezu,
 • dopuszcza się błoto pośniegowe do 4-ech godz. po ustaniu opadów,
 • w przypadku ciągłych opadów śniegu prace prowadzone na bieżąco.

 

Standard V – stosowany dla pozostałych dróg gminnych (nie objętych standardem III).

Standard przyjmuje – do 10-ciu godzin po ustaniu opadów (na całej szerokości jezdni przy pełnej dostępności):

 1. Jezdnia odpłużona (odgarnięty luźny śnieg) wraz z zatokami przystankowymi oraz postojowymi zlokalizowanymi wzdłuż jezdni, tzw. „utrzymanie na biało”;
 2. Jezdnia posypana materiałami szorstkimi z dodatkiem 30% soli drogowej na odcinkach decydujących o warunkach ruchu;
 3. W sytuacjach wyjątkowych (na odcinkach decydujących o warunkach ruchu) dopuszcza się posypywanie materiałem szorstkim z dodatkiem do 30% soli drogowej;
 4. W przypadku ciągłych opadów śniegu prace prowadzone na bieżąco.
 5. Na obiektach wskazanych w części A załącznika jezdnia posypana chlorkiem wapnia lub chlorkiem magnezu   

 

Standard VI – stosowany dla dróg wewnętrznych.

Standard przyjmuje – do 12-tu godzin po ustaniu opadów (na całej szerokości jezdni przy pełnej dostępności):

 1. Jezdnia odpłużona (odgarnięty luźny śnieg) wraz z zatokami przystankowymi oraz postojowymi zlokalizowanymi wzdłuż jezdni, tzw. „utrzymanie na biało”;
 2. Jezdnia posypana materiałami szorstkimi z dodatkiem 30% soli drogowej na odcinkach decydujących o warunkach ruchu;
 3. W sytuacjach wyjątkowych (na odcinkach decydujących o warunkach ruchu) dopuszcza się posypywanie materiałem szorstkim z dodatkiem do 30% soli drogowej;
 4. W przypadku ciągłych opadów śniegu prace prowadzone na bieżąco.
 5. Na obiektach wskazanych w części A załącznika jezdnia posypana chlorkiem wapnia lub chlorkiem magnezu

 

Standard VII – stosowany dla pozostałych dróg i chodników, nie wykazanych w załączniku do Regulaminu Miejskiego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Zimy 2022/2023

Standard przyjmuje – w przypadku zgłoszenia mieszkańców lub innych służb w sytuacjach tego wymagających do 16-tu godzin po ustaniu opadów (na całej szerokości jezdni przy pełnej dostępności):

 1. Nawierzchnia odpłużona (odgarnięty luźny śnieg) wraz z zatokami przystankowymi oraz postojowymi zlokalizowanymi wzdłuż jezdni, tzw. „utrzymanie na biało”;
 2. W sytuacjach wyjątkowych (na odcinkach decydujących o warunkach ruchu) dopuszcza się posypywanie materiałem szorstkim z dodatkiem do 30% soli drogowej;
 3. Z uwagi na ochronę wałów przeciwpowodziowych, utrzymanie zimowe dróg rowerowych znajdujących się na koronach wałów przeciwpowodziowych przebiegających przez teren Gminy Miejskiej Kraków realizowane będzie interwencyjnie, zgodnie ze wskazaniami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – pismo znak KR.RPP.431.16.2019.PT z dnia 27 sierpnia 2019 r.

 

Standard utrzymania chodników, dróg rowerowych i obiektów inżynierskich – stosowany dla chodników, dróg rowerowych oraz obiektów inżynierskich zlokalizowanych przy drogach objętych standardami I-VI.

Standard przyjmuje – do 12-ciu godzin po ustaniu opadów (przy pełnej dostępności):

 1. Chodniki – odpłużone (odgarnięty luźny śnieg) i posypane materiałem szorstkim z dodatkiem 10% soli drogowej na szerokości  1,5–2 m przy pełnej dostępności. W przypadku ulic o kilku ciągach chodników utrzymuje się jeden ciąg, najbliższy jezdni, wraz z dojściami do budynków, przy czym utrzymanie chodników obejmuje utrzymanie schodów znajdujących się w ich ciągach, dojść do przystanków, dojść do przejść dla pieszych oraz chodników poprzecznych w ciągach przejść dla pieszych łączących chodniki objęte utrzymaniem, znajdujących się poza jezdniami dróg (przejście dla pieszych w obrębie jezdni utrzymywane jest  w standardzie jezdni) w pasach i wyspach dzielących jezdnie, wraz  z azylami, jeżeli takie występują;
 2. Schody, w tym schody zlokalizowane w ciągach chodników, kładki, zejścia do przejść podziemnych, pochylnie – oczyszczone ze śniegu i posypane materiałami szorstkimi. Dopuszcza się środki chemiczne (chlorek wapnia, chlorek magnezu lub inne przyjazne dla środowiska);
 3. Drogi rowerowe – odpłużone (odgarnięty luźny śnieg) i posypane materiałem szorstkim na szerokości 1,5-2 m przy pełnej dostępności. Utrzymanie dróg rowerowych obejmuje utrzymanie dojazdów do ulic oraz przejazdów poprzecznych w ciągach, znajdujących się poza jezdniami dróg (przejazd w obrębie jezdni utrzymywany jest w standardzie jezdni) w pasach i wyspach dzielących jezdnie, wraz z azylami, jeżeli takie występują;
 4. Drogi rowerowe zlokalizowane w obrębie jezdni (kontrapasy) utrzymywane jak standard jezdni na której się znajdują;
 5. W sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się przy utrzymaniu chodników, dróg rowerowych i obiektów inżynierskich stosowanie materiałów szorstkich z dodatkiem 10 % soli drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszych;
 6. Ze względu na ochronę zieleni miejskiej w pasach drogowych, chodniki przebiegające przez zielone strefy (zielone pasy dzielące jezdnie, chodniki przyległe bezpośrednio do parków, skwerów itp.) utrzymywać należy bez stosowania środków chemicznych;
 7. Nie dopuszcza się do wjazdu sprzętu o masie całkowitej przekraczającej 2,5 tony na tereny chodników i dróg rowerowych
 8. Śnieg pryzmowany w miejscach nie utrudniających komunikacji.
 9. Śniegu nie wolno pryzmować przy pniach drzew;
 10. W przypadku ciągłych opadów śniegu prace prowadzone na bieżąco;
 11. W przypadku powierzenia do utrzymania obiektów inżynierskich wymagających szczególnych warunków utrzymania (schody ruchome, windy, itp.) Zamawiający określi jednocześnie sposoby ich oczyszczania, uzgodnione z ich Zarządcą.
 12. Z uwagi na ochronę wałów przeciwpowodziowych, utrzymanie zimowe dróg rowerowych znajdujących się na koronach wałów przeciwpowodziowych przebiegających przez teren Gminy Miejskiej Kraków realizowane będzie interwencyjnie, zgodnie ze wskazaniami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – pismo znak KR.RPP.431.16.2019.PT z dnia 27 sierpnia 2019 r.
 13. Na terenie I dzielnicy oraz innych obiektów wyszczególnionych a części A chodniki, drogi rowerowe posypane chlorkiem wapnia.

 

Standard utrzymania chodników, na których dopuszczone jest płatne parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania – stosowany dla odcinków chodników na których wyznaczone są miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, oznaczone znakami drogowymi D-18 „Parking”, na całej ich szerokości, tj. w części przeznaczonej zarówno do parkowania pojazdów, jak również części chodnika przeznaczonej do ruchu pieszych.

Standard przyjmuje – do 12-ciu godzin po ustaniu opadów (na całej szerokości przy pełnej dostępności):

 1. Nie dopuszcza się do wjazdu na chodniki sprzętu o masie całkowitej przekraczającej 2,5 tony.
 2. Chodniki odpłużone (odgarnięty luźny śnieg) ze śniegu i posypane materiałami szorstkimi, ze szczególnym uwzględnieniem godzin porannych (do 9:00);
 3. W sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się stosowanie materiałów szorstkich z dodatkiem 30 % soli drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszych;
 4. Śnieg pryzmowany w miejscach nie utrudniających komunikacji.
 5. W przypadku nagromadzenia dużych ilości śniegu, zostanie on wywieziony w uzgodnieniu z Zamawiającym.
 6. Obowiązuje zakaz pryzmowania śniegu przy pniach drzew;
 7. W przypadku ciągłych opadów śniegu prace prowadzone na bieżąco.
 8. Na ulicach w ciągu I obwodnicy miasta tj. ul. Św. Idziego, ul. Podzamcze, ul. Straszewskiego, ul. Podwale, ul. Dunajewskiego, ul. Basztowa, ul. Westerplatte,  ul. Św. Gertrudy oraz na obiektach wskazanych w części A załącznika nawierzchnia chodników posypana chlorkiem wapnia lub chlorkiem magnezu.

 

Standard utrzymania terenów wewnątrz-osiedlowych – stosowany dla terenów wokół zespołów budynków stanowiących jezdnie dróg wewnętrznych, chodniki przeznaczone dla pieszych, miejsca parkingowe, dojścia do bloków i kamienic.

Standard przyjmuje:

 1. ciągi piesze – odpłużone ze śniegu (odgarnięty luźny śnieg tzw. „utrzymanie na biało”) i posypane materiałami szorstkimi na szerokości 1,5 – 2 m do 12–tu godzin po ustaniu opadów ze szczególnym  uwzględnieniem godzin porannych – do godz. 800. W sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się posypywanie materiałami szorstkimi z dodatkiem do 30% soli drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszych,
 2. Schody, w tym schody zlokalizowane w ciągach chodników, kładki, zejścia do przejść podziemnych, pochylnie, – oczyszczone ze śniegu i posypane materiałami szorstkimi. Dopuszcza się środki chemiczne (chlorek wapnia, chlorek magnezu lub inne przyjazne dla środowiska);
 3. Drogi dojazdowe i miejsca postojowe – odpłużone (odgarnięty luźny śnieg) ze śniegu i posypane materiałami szorstkimi (utrzymanie „na biało”) do 9 godzin po ustaniu opadów, ze szczególnym uwzględnieniem godzin porannych – do godz. 8:00 (przy pełnej dostępności). W sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się posypywanie materiałami szorstkimi z dodatkiem do 30% soli drogowej;
 4. Śnieg pryzmowany w miejscach nie utrudniających komunikacji. W przypadku nagromadzenia dużych ilości śniegu, zostanie on wywieziony w uzgodnieniu z Zamawiającym;
 5. Obowiązuje zakaz pryzmowania śniegu przy pniach drzew;
 6. W przypadku ciągłych opadów śniegu prace prowadzone na bieżąco.

 

Standard utrzymania peronów przystankowych – stosowany dla przystanków autobusowych i tramwajowych zlokalizowanych przy drogach objętych standardami I-VI.

Standard przyjmuje – do 6-ech godzin po ustaniu opadów (przy pełnej dostępności):

 1. Peron przystankowy – oczyszczony ze śniegu, posypany materiałami szorstkimi z dodatkiem 30 % soli drogowej. Utrzymanie peronów obejmuje utrzymanie nawierzchni na długości linii zatrzymania autobusu lub tramwaju, na całej jego szerokości, w tym w obrębie wiaty przystankowej.
 2. W przypadku przystanków niezadaszonych utrzymanie peronów obejmuje również oczyszczenie ławki i kosza;
 3. W sytuacjach wyjątkowych (gołoledź, oblodzenia, zmarzlina) dopuszcza się użycie soli drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszych;
 4. Śnieg pryzmowany w miejscach nie utrudniających komunikacji. W przypadku nagromadzenia dużych ilości śniegu, zostanie on wywieziony w uzgodnieniu z Zamawiającym.
 5. Obowiązuje zakaz pryzmowania śniegu przy pniach drzew;
 6. W przypadku ciągłych opadów śniegu prace prowadzone na bieżąco.
 7. na ulicach w ciągu I obwodnicy miasta tj. ul. Św. Idziego, ul. Podzamcze, ul. Straszewskiego, ul. Podwale, ul. Dunajewskiego, ul. Basztowa, ul. Westerplatte,  ul. Św. Gertrudy oraz na obiektach wskazanych w części A załącznika nawierzchnia peronów posypana chlorkiem wapnia lub chlorkiem magnezu.

 Standard utrzymania obiektów mostowych

 

Stosowany pilotażowo na okres trwania sezonu zimowego 2022/20223 dla chodników i dróg rowerowych w ciągu obiektów mostowych: most przez rzekę Rudawę w ciągu ul. Piastowskiej, most przez rzekę Rudawę w ciągu al. Focha, most przez rzekę Drwinę w ciągu ul. Półłanki, most przez rzekę Wisłę w ciągu ul. Krakowskiej (most im. Piłsudskiego), most przez rzekę Wilgę w ciągu ul. Konopnickiej, most przez rzekę Białuchę wciągu ul. Opolskiej, most przez rzekę Wisłę w ciągu ul. Grudzińskiego (most Kotlarski), most przez rzekę Wisłę w ciągu ul. Klasztornej (most Wandy), wiadukt nad torami PKP w ciągu ul. Dr Twardego, kładka przy ul. Kamieńskiego.

 

Standard przyjmuje – do 12-tu godzin po ustaniu opadów (na całej szerokości przy pełnej dostępności):

 1. chodniki i drogi rowerowe oczyszczone ze śniegu przy pomocy sprzętu o ciężarze całkowitym nie przekraczającym 0,7 tony lub ręcznie przy użyciu szczotek lub łopat do śniegu oraz posypane piaskiem,
 2. do likwidacji śliskości dopuszcza się stosowanie wodnych roztworów octanów i mrówczanów,
 3. w przypadku opadów ciągłych prace prowadzone na bieżąco.

Wywóz śniegu następuje w oparciu o decyzję Dyspozytora – Koordynatora ds. Akcji Zima”,  który określa czas, zakres i miejsce wywozu. Na żądanie Zamawiającego każdy z Wykonawców dokona wywozu śniegu ze wskazanych przez Zamawiającego obszarów.

 

Wykaz terenów Gminy Miejskiej Kraków, za których utrzymanie zimowe odpowiada Miejskiej Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. stanowi załącznik do Regulaminu wewnętrznego Miejskiego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Zimy 2022/2023  – część A.

 

Stosowanie standardów:

 1. Standard I – stosowany dla dróg krajowych i wojewódzkich oraz innych o dużym znaczeniu w układzie komunikacyjnym miasta Krakowa;
 2. Standard II – stosowany dla dróg powiatowych i dróg, po których prowadzona jest komunikacja publiczna;
 3. Standard III – stosowany dla wyznaczonych dróg gminnych, znaczących w lokalnym układzie komunikacyjnym;
 4. Standard IV – stosowany dla płyty Rynku Głównego, Małego Rynku, Placu Mariackiego, Placu Szczepańskiego, Placu Marii Magdaleny, Zaułku Książąt Czartoryskich oraz ulic wewnątrz I obwodnicy;
 5. Standard V – stosowany dla pozostałych dróg gminnych;
 6. Standard VI – stosowany dla dróg wewnętrznych;
 7. Standard VII – stosowany do pozostałych dróg i chodników, nie wykazanych w przedmiocie zamówienia, w przypadku zgłoszenia mieszkańców lub innych służb w sytuacjach tego wymagających;
 8. Standard utrzymania chodników, dróg rowerowych i obiektów inżynierskich – stosowany dla chodników, dróg rowerowych oraz obiektów inżynierskich zlokalizowanych przy drogach objętych standardami I-VI;
 9. Standard utrzymania chodników, na których dopuszczone jest płatne parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania – stosowany dla odcinków chodników na których wyznaczone są miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, oznaczone znakami drogowymi D-18 „Parking”, na całej ich szerokości, tj. w części przeznaczonej zarówno do parkowania pojazdów, jak również części chodnika przeznaczonej do ruchu pieszych;
 10. Standard utrzymania terenów wewnątrz-osiedlowych – stosowany dla terenów wokół zespołów budynków stanowiących jezdnie dróg wewnętrznych, chodniki przeznaczone dla pieszych, miejsca parkingowe, dojścia do bloków i kamienic;
 11. Standard utrzymania peronów przystankowych – stosowany dla przystanków autobusowych i tramwajowych zlokalizowanych przy drogach objętych standardami I-VI.
 12. Standard utrzymania obiektów mostowych – stosowany pilotażowo na okres trwania sezonu zimowego 2022/20223, dla chodników i dróg rowerowych w ciągu obiektów mostowych: most przez rzekę Rudawę w ciągu ul. Piastowskiej, most przez rzekę Rudawę w ciągu al. Focha, most przez rzekę Drwinę w ciągu ul. Półłanki, most przez rzekę Wisłę w ciągu ul. Krakowskiej (most im. Piłsudskiego), most przez rzekę Wilgę w ciągu ul. Konopnickiej, most przez rzekę Białuchę wciągu ul. Opolskiej, most przez rzekę Wisłę w ciągu ul. Grudzińskiego (most Kotlarski), most przez rzekę Wisłę w ciągu ul. Klasztornej (most Wandy), wiadukt nad torami PKP w ciągu ul. Dr Twardego, kładka przy ul. Kamieńskiego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności