Odpady

Oczyszczanie

Odśnieżanie

Deklaracja dostępności

Struktura i nagłówki w Deklaracji Dostępności

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o. w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania sp. z o.o w Krakowie.

Data publikacji strony internetowej: 5 marca 2020. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31 marca 2022

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest całkowicie zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w zakresie wymaganym ustawą, tj:

  1. strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej;

  2. poniższych elementów strony internetowej:

  1. danych teleadresowych podmiotu publicznego oraz linku do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu publicznego,

  2. narzędzi służących do kontaktu z podmiotem publicznym,

  3. nawigacji,

  4. deklaracji dostępności strony internetowej lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, zwanej dalej “deklaracją dostępności”

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 31 marca 2022. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Odorczuk, rzecznik@mpo.krakow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 0 12 646 23 80. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt

 

Dostępność architektoniczna

  1. Kraków, Nowohucka 1; winda, drzwi otwierane automatycznie, Biuro Obsługi Klienta znajduje się na poziomie pierwszej kondygnacji. Parking ogólnodostępny, parking dla rowerów, wydzielone miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych, toalety dla niepełnosprawnych.

  2. Kraków, Krzemieniecka 40, winda, toaleta dla niepełnosprawnych, parking ogólnodostępny bez wydzielonych miejsc dla niepełnosprawnych, podjazd dla niepełnosprawnych

 

W każdej lokalizacji istnieje możliwość wstępu z psem asystującym.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.