Odpady

Oczyszczanie

Odśnieżanie

Decyzje

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (komunalne) – Barycz etap III

Pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów – III etap składowiska  

 • Decyzja Powiatowego Nadzoru Budowlanego z dnia 7 stycznia 2005 r. nr 12/05

Pozwolenie zintegrowane dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne  (komunalne) – Barycz etap III

 • Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2020 roku znak SR.III.7222.21.2019.DS zmieniająca decyzję:

 • Decyzja Wojewody Małopolskiego z dnia 14 grudnia 2004 r. znak ŚR.III.LK.6663-10-04 zmienionej decyzjami:

 • Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 10 czerwca 2010 r. znak SW.III.EP.7673-1/10,

 • Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 22 sierpnia 2012 r. znak SR-III.7222.7.2012.EP,

 • Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 18 listopada 2014 r. znak SR-III.7222.8.201DS,

 • Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 4 grudnia 2014 r. znak SR-III.7222.16.2014.MG

Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (komunalne) – Barycz wraz z zabezpieczeniem roszczeń w formie polisy ubezpieczeniowej w wysokości 1 000 000 zł

 • Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. znak SR- III.7241.21.2015.DS

Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, polegające na wprowadzeniu do urządzeń kanalizacyjnych MPWiK S.A. w Krakowie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, odprowadzanych z terenu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Barycz w Krakowie

 • Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 17 czerwca 2019 r. znak KR.RUZ.421.1.65.2019.AS

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z części  zrekultywowanego I i II etapu składowiska odpadów komunalnych Barycz oraz terenów przyległych do potoku Malinówka

 • Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 7 czerwca 2013 r. znak SR- IV.7322.1.30.2013.MS

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie ścieków opadowych z terenów zielonych  zrekultywowanej części II etapu składowiska odpadów komunalnych Barycz w Krakowie do potoku Malinówka

 • Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 26 sierpnia 2016 r. znak SR- IV.7322.1.150.2016.PT

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z powierzchni pasa zieleni izolacyjnej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Barycz w Krakowie do potoku Malinówka

 • Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 grudnia 2019 r. znak KR.RUZ.421.1.223.2019.AS

Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej z biogazu

 • Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 września 2014 r. znak WEE/3048/3802/W/DSW/2014/MDz               

Zezwolenie na zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych

 • Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2014 r. znak WS- 06.6233.1.1.141.2014.MW

 Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Barycz oraz Kompostownia odpadów Barycz

Pozwolenie na użytkowanie rozbudowy sortowni odpadów komunalnych Barycz (część mechaniczna instalacji MBP)

 • Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 25 marca 2014 r. Nr 183/2014

Pozwolenie na użytkowanie kompostowni odpadów zielonych

 • Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 29 sierpnia 2005 r. Nr 443/05

Pozwolenie na użytkowanie kompostowni (rozbudowa kompostowni o 4 moduły)

 • Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 29 czerwca 2012 r. Nr 408/12

Pozwolenie na użytkowanie kompostowni (rozbudowa kompostowni o kolejne 2 moduły)

 • Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 5 czerwca 2015 r. Nr 236/2015

Pozwolenie zintegrowane dla instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz regionalnej instalacji do przetwarzania (kompostowania) selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów

 • Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 5 listopada 2020 r. znak SR- III.7222.26.2020.MW zmieniającą decyzję:

 • Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 15 października 2014 r. znak SR-III.7222.5.2014.MW zmienionej decyzjami:

 • Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 16 czerwca 2015 r. znak SR-III.7222.8.2015.MW,

 • Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. znak SR-III.7222.2.2016.DS,

 • Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 23 listopada 2016 r. znak SR- III.7222.28.2016.MW,

 • Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 30 listopada 2017 r. znak SR-III.7222.27.2017.MW,

 • Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2020 r. znak SR-III.7222.10.2019.MW.

Pozwolenie wodnoprawne na przebudowę rowu otwartego i umocnienie wylotu oraz wprowadzenie do potoku Malinówka ścieków opadowych z terenu hali magazynowej i sortowni odpadów komunalnych (część mechaniczna MBP)

 • Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 14 czerwca 2012 r. znak SR- IV.7322.1.29.2012.MS

 Sortownia odpadów komunalnych Barycz

Pozwolenie na użytkowanie sortowni odpadów komunalnych Barycz

 • Decyzja Powiatowego Nadzoru Budowlanego z dnia 30 stycznia 2006 r. Nr 54/06

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem przetwarzania odpadów, w związku z eksploatacją instalacji – sortowni odpadów komunalnych Barycz

 • Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 24 lipca 2020 r znak SR- III.7221.48.2019.DS zmieniającą decyzję

 • Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 listopada 2014 r. znak WS-06.6221.1.39.2014.AP zmienionej decyzją

 • Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 2016 r. znak WS- 06.6221.34.2016.AST

 Zakład Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych i ZSEiE

Pozwolenie na użytkowanie zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych i ZSE i E

 • Decyzja Powiatowego Nadzoru Budowlanego z dnia 3 marca 2010 roku Nr 126/10

Pozwolenie na przetwarzanie odpadów w procesie odzysku, w tym w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, oraz zbieranie odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne

 • Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 26 października 2020 r. poz. SR- III.7221.91.2020.KN zmieniająca decyzję

 • Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. znak SR-III.7221.77.2014.AG zmienionej decyzjami:

 • Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 30 listopada 2016 r. znak SR-III.7221.38.2016.DS,

 • Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. znak SR-III.7221.16.2017.KN,

 • Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 10 lipca 2020 r. znak SR- III.7221.49.2019.KN,

 • Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego 21 października 2020 r. znak SR-III.7221.91.2020.KN

Hala magazynowa sortowni Barycz oraz Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Pozwolenie na użytkowanie hali magazynowej sortowni wraz z punktem gromadzenia odpadów wielkogabarytowych

 • Decyzja Powiatowego Nadzoru Budowlanego z dnia 4 stycznia 2010 r. Nr 4/10

Zezwolenie na zbieranie odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Gromadzenia Odpadów funkcjonującym pod nazwą Punkt Gromadzenia Odpadów Wielkogabarytowych „PGOW Barycz”

 • Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 22 lipca 2020 r. znak SR- III.7244.4.24.2019.AK zmieniająca decyzję

 • Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2015 r. znak WS-06.6233.1.140.2014.AP

Pozwolenie na zbieranie odpadów  w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów – LAMUSOWNI 

 • Decyzja Prezydent Miasta Krakowa z dnia 8 stycznia 2015 r. znak WS- 06.6233.1.151.2014.MK

Zezwolenie na zbieranie odpadów w Zbiorczym Punkcie Gromadzenia Odpadów funkcjonującym pod nazwą „Lamusownia”

 • Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 6 sierpnia 2020 r. znak SR- III.7244.4.9.2019.AK zmieniająca decyzję

 • Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 stycznia 2015 r. znak: WS–06.6233.1.151.2014.MK

Zezwolenie na zbieranie odpadów w Zbiorczym Punkcie Gromadzenia Odpadów funkcjonującym pod nazwą „Lamusownia”

 • Decyzja Marszałek Województwa Małopolskiego z dnia 8 kwietnia 2021 r. znak SR- III.7244.3.1.2021.AK zmieniająca decyzję

 • Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 stycznia 2015 r. znak: WS–06.6233.1.151.2014.MK zmienionej decyzją:

 • Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 6 sierpnia 2020 r. znak: SR-III.7244.4.9.2019.AK.

Zezwolenie na transport odpadów

 • Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2013 r. znak. WS-06.6233.125.2012.MW

Zezwolenie dotyczące zbierania padłych zwierząt

 • Decyzja Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie z dnia 10 lipca 2006 r. znak PIW- 12613202/3/2006

Zezwolenie na wprowadzanie  gazów i pyłów do powietrza z instalacji stacji obsługi samochodów, akumulatorni i lakierni

  • Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 12 września 2012 r. znak SR- II.7221.1.2.2012