Odpady

Oczyszczanie

Odśnieżanie

Jakość

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskowego

Naczelną dewizą naszego przedsiębiorstwa jest harmonijne współistnienie ze środowiskiem naturalnym i dążenie do neutralności klimatycznej. Polityka zarządzania MPO Kraków stanowi część ogólnej strategii przedsiębiorstwa. Jej celem jest zmniejszenie do minimum negatywnego oddziaływania naszej działalności na środowisko i klimat, przy jednoczesnym spełnianiu wymagań i oczekiwań społeczeństwa Krakowa.

Cel ten osiągamy poprzez:

  • ciągłe doskonalenie naszej działalności usługowej realizując procesy utrzymania czystości, porządku i dobrego stanu dróg, ulic i placów Krakowa.

  • prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, ich segregacji, utylizacji oraz wykorzystywanie do celów technologicznych, tym samym minimalizując ilości odpadów trafiających na składowisko,

  • wdrożenie, utrzymywanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania, który jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2015-09 i normy PN-EN ISO 9001:2015-10

  • przestrzeganie przepisów prawnych i innych wymagań nas obowiązujących.

Szczególną uwagę zwracamy na:

  • stosowanie najlepszych, dostępnych rozwiązań technicznych w obszarach naszej działalności,

  • edukację proekologiczną pracowników, oraz mieszkańców Krakowa.