Akty prawne

Wybór działu:

Prawo lokalne

 

UCHWAŁA NR CIV/2826/23 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 25 stycznia 2023 roku zmieniająca uchwałę nr LXXXIII/2359/22 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków

  UCHWAŁA NR CIV/2827/23 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 25 stycznia 2023 roku zmieniająca uchwałę nr LXXXIII/2355/22 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Kraków za usługi pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz określenia górnych stawek opłat za usługi pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Kraków, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy

Uchwała nr LXXXIV/2395/22 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości

Uchwała nr LXXXIII/2354/22 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XLV/1197/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty

Uchwała nr LXXXIII/2355/22 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Kraków za usługi pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz określenia górnych stawek opłat za usługi pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Kraków, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy

Uchwała nr LXXXIII/2356/22 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kraków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr LXXXIII/2357/22 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego znajdującego się na nieruchomości lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

Uchwała nr LXXXIII/2358/22 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Uchwała nr LXXXIII/2359/22 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Uchwała nr XLV/1197/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty

Uchwała nr XLVI/1260/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 30 września 2020 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości

Uchwała nr LXXI/1044/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie podziału obszaru Gminy Miejskiej Kraków na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Uchwała nr LII/699/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

Uchwała nr LII/697/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Miejskiej Kraków 

Uchwała Nr V/34/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/125/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022” 

 

Prawo krajowe

  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1469 z poźn.zm.)
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz.1587 z późn.zm.)
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.2556 z późn. zm.)
  • Uchwała Nr 96 Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2023  r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2028 (M.P. z 2023 r. poz. 702)
  • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz.10)
  • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2021 r. poz. 906)
  • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1530)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1742)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122)

 

 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej 2020

Informacja o realizowanej strategii podatkowej 2021

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności