Wydarzenia

Obowiązki właścicieli, zarządców i administratorów nieruchomości podczas Igrzysk Europejskich

24|04|2023

Obowiązki właścicieli, zarządców i administratorów nieruchomości podczas Igrzysk Europejskich

W związku z zaplanowanymi na terenie Miasta Krakowa w dniach 21.06.2023 r. – 02.07.2023 r. Igrzyskami Europejskimi, MPO Kraków, działające jako zarządzający gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków, przypomina o obowiązkach właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie dokładają wszelkich starań, aby podczas wydarzeń tego typu dochować najwyższych standardów utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. To szczególnie istotne nie tylko ze względu na kluczowe znaczenie wizerunku Krakowa dla dalszego rozwoju miasta i jakości życia jego mieszkańców, ale też ze względu na dbałość o środowisko oraz ekologię. Dlatego na czas Igrzysk do oczyszczania miasta będą skierowane dodatkowe siły oraz środki, jednak niezwykle istotna jest postawa samych mieszkańców, zarządców oraz administratorów, a także lokalnych przedsiębiorców.

Na terenie Gminy Miejskiej Kraków realizowane są m. in. zapisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 2519, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą oraz uchwały Nr LXXXIII/2359/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków (Dz.U. Województwa Małopolskiego z 2022 r. z późniejszymi zmianami), zwanej dalej regulaminem.

Na mocy art. 6m ust. 1 ww. ustawy każdy właściciel nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Miejskiej Kraków, na której powstają odpady komunalne, zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Natomiast w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową, kolejną deklarację (art. 6m ust. 2 ustawy).

 

Z kolei z art. 5 przedmiotowego aktu oraz zapisów regulaminu wynika obowiązek wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę pojemników, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. Co do zasady właściciele nieruchomości obowiązani są umożliwić selektywne zbierania odpadów komunalnych w pojemnikach, odpowiednio:

 

- w pojemniku koloru niebieskiego - papier,

- w pojemniku koloru żółtego - tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe,

- w pojemniku zielonym - szkło oraz opakowania szklane,

- w pojemniku brązowym - bioodpady,

- w pojemniku typu "beczka” - bioodpadów wytwarzanych w obiektach gastronomii, obiektach hotelowych i handlowych, zakładach (placówkach) żywienia zbiorowego, stołówkach, itp.,

- natomiast pozostałych odpadów komunalnych (niepodlegających segregacji) w pojemnika koloru czarnego/szarego.

 

Przy czym liczba pojemników na odpady komunalne winna być dostosowana do rzeczywistej ilości tych odpadów powstających na terenie nieruchomości, w liczbie nie mniejszej niż jeden pojemnik na każdą z wydzielonych frakcji odpadów.

 

Podkreślenia wymaga fakt, iż wymienione powyżej obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczą zarówno nieruchomości gdzie zakwaterowanie znajdą sportowcy, kibice oraz turyści, jak również obiektów sportowych, na których odbywać się będzie rywalizacja sportowa. Ponadto pamiętać należy, iż w przypadku nieruchomości, na której funkcjonować będzie jakakolwiek forma gastronomii, właściciel ma bezwzględny obowiązek wyposażenia takiej nieruchomości w szczelny pojemnik typu „beczka”.

 

W związku ze spodziewanym istotnym wzrostem ilości generowanych odpadów komunalnych przy okazji mających się odbyć Igrzysk Europejskich, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. niniejszym wystąpieniem pragnie zwrócić uwagę na konieczność złożenia przez właścicieli nieruchomości, dostosowanych do stanu faktycznego, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zapewnienia odpowiedniej liczby pojemników. Stosowne deklaracje składane winny być do Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa. Natomiast w przypadku zapotrzebowania na pojemniki, można je wynająć w siedzibie MPO Sp. z o.o., ul. Nowohucka 1 w Krakowie.

 

W tym miejscu wyjaśnić trzeba, iż w przypadku odbywających się na terenie Miasta Krakowa wydarzeń (koncerty, zawody sportowe, imprezy rozrywkowe itp.), które w określonym przedziale czasu wiążą się z zwiększoną ilością generowanych odpadów, właściciele nieruchomości, na których takie odpady powstają, składają przed rozpoczęciem zdarzenia do Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa pierwszą lub nową (kolejną) deklarację. Złożony formularz zawiera szacunkową, prognozowaną ilość mających powstać odpadów, na podstawie której wyliczona zostaje wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany miesiąc. Po zakończeniu wydarzenia, w oparciu o potwierdzone już faktycznie ilości odebranych odpadów, dostarczone przez podmioty realizujące ich odbiór, Wydział Podatków i Opłat UMK, jeżeli istnieje taka konieczność, kontaktuje się z właścicielem nieruchomości w sprawie złożenia korekty deklaracji, na podstawie której dochodzi do finalnego rozliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za wygenerowane w czasie trwania zdarzenia odpady.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności